Ashton Macaulay

Avatar
Ashton lives in the Ewok village that is Redmond Washington, enjoys gaming, writing, and a good pug.